Условия и доставки

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите „Общи условия“ определят принципите за сключване на договори за продажба чрез Интернет магазина, собственост на фирма „ИВЕА ФУЛДА” ЕООД (www.iveafulda.bg). Те определят също така и принципите за изпълнение на договорите, правата и задълженията на интернет магазините и Клиента, както и условията на процедурата по рекламация. Попълването на заявка за доставка от страна на Клиента и нейното изпращане е равносилно с одобрението на настоящия Регламент.

Основни раздели:

§1. Страни по сделката

1.1. Заявка (поръчка) за доставка от Интернет магазина може да направи всяко физическо лице, което е навършило 18 г., както и всяко юридическо лице или организация, на които закона признава юридическа правоспособност, наричано по-нататък Клиент.

1.2. Другата страна на сделката е фирма „Ивеа Фулда” ЕООД със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Ямбол, ул.Странджа 1А, регистрирана в ТР при Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 128585190, с идентификационен номер по ДДС BG128585190, наричана по-нататък „Интернет Магазин“ или „www.iveafulda.bg“.

§2. Определения

 • Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
 • Магазин – Интернет Магазин, действащ с адрес www.iveafulda.bg , собственост на „Ивеа Фулда” ЕООД и който предлага продукти, намиращи се в неговата оферта чрез Интернет;
 • Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид. В този Магазин под производител се има предвид всеки производител на автомобилни гуми, напр. Bridgestone, Michelin, Continental, Goodyear, Китайски гуми и техните подмарки;
 • Клиент – физическо лице, което е навършило 18 г. или юридическо лице, което извършва покупки в Магазина;
 • Потребител е всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
 • Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси;
 • Работни дни – всички дни от седмицата, без законово установените почивни дни;
 • Срок за изпълнение на поръчка – време, в което Магазина подготвя поръчката и я предоставя за изпращане на куриер, съгласно избрания от Клиента начин на доставка;
 • Срок за доставка – времето за доставка на стоката до Клиента, с посредничеството на куриерска фирма. Периодът на доставка зависи от избрания от Клиента начин на доставка;

§3. Оферта

3.1. В www.iveafulda.bg  продаваме нови гуми, гуми в акция и разпродажба, гуми втора употреба:

3.1.1 нови гуми – гуми до 3 години се считат за нови

3.1.2 гуми в акция – нови гуми от 3 до 5 години на преференциални цени, съхранявани в складови помещения.

3.1.3 гуми в разпродажба – нови гуми над 5 години, без гаранция, съхранявани в складови помещения.

3.1.4 гуми втора употреба – употребявани гуми без гаранция.

3.2. Всички стоки, продавани в Магазина, които са НОВИ, свободни от физически и юридически недостатъци, пълноценни разполагат с пълна гаранция на производителя за период от 24 месеца, освен изрично упоменатите по – горе.

3.3. Ценоразписът, представен на страниците на Магазина, не представлява търговска оферта по смисъла на Закона за задълженията и договорите, а представлява единствено покана за стартиране на преговори. (чл. 13, ал. 1 от ЗЗД).

§4. Цени на стоките

4.1. Всички цени, публикувани на страниците на Магазина на „Ивеа Фулда” ЕООД, са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство.

4.2. Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента.

4.3. Клиентът плаща за закупената стока, както и разхода по доставката й. Доставката на леки, лекотоварни, 4х4 гуми се извършва с ОК ЕКСПРЕС само до адрес на клиента на територията на България. Цената за доставка на една гума е 5.00 лв. с включен ДДС и е валидна за всички населени места. Цената за доставка на товарни гуми на територията на България е 15.00 лв. с ДДС и е валидна за всички населени места.

 

§5. Поръчки

5.1. Магазинът на „Ивеа Фулда” ЕООД приема поръчки по два начина: чрез Интернет страницата, достъпна на адрес www.iveafulda.bg и на посочените телефони за контакт.

5.1.1. Поръчки в Интернет Mагазина  може да се подават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през Интернет страницата. За правилното подаване на заявка е необходимо клиентът да притежава свой имейл адрес и телефонен номер за връзка. Това е най-простият, най-бързият и най-точният начин за подаване на заявка. Поръчката за доставка на избраната стока може да се подаде чрез добавянето на стоката в кошницата и попълването на съответния формуляр за регистрация или бърза поръчка без регистрация.

Поръчката през Интернет страницата на Магазина www.iveafulda.bg се състои от следните основни етапи

 • Попълване на формуляр за регистрация;
 • Избор на стока
 • Начин на плащане – единствено в брой
 • Натискане на бутона „Изпрати“
 • В отговор на подадената заявка за доставка, Магазинът www.iveafulda.bg , изпраща автоматично по електронен път копие от направената от Клиента поръчка. Това представлява потвърждение, че на направената от Клиента заявка за доставка е даден автоматично номер. След това, в срок до 48 ч., Магазинът изпраща съобщение на подадения от Клиента адрес на електронна поща или се свързва с него по друг начин с цел:
  • А) потвърждение за приемане на поръчката – в този случай договора за продажба се сключва в деня на потвърждение,
  • Б) отказ от приемане на поръчка – в такъв случай не се стига до сключване на договор.
  • В) предложение за промяна, представяне на т.нар. контра оферта – в такъв случай за сключване на договор е необходимо потвърждение (одобрение) на контра офертата от страна на Клиента.

По време на зимния сезон (повишен интерес към закупуването на гуми в периода от септември до края на годината) и летния сезон, сроковете за доставка до клиента могат да бъдат удължени. Въпреки това, по отношение на Клиента, времето за реализация на поръчка ще е в рамките на 5 работни дни, като крайният срок не-може да бъде по-дълъг от 30 дни.

5.2. След натискане на „Изпрати“, Клиентът се съгласява с „Общите условия“ във вида им от деня на покупката. Това означава също така, че Клиентът дава съгласие за използване на посочените от него лични данни от страна на Магазина за реализиране на поръчката, както и за тяхното ползване с маркетингово-рекламна цел и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Магазина услуги.

5.3. Във връзка с това, че в някои случаи се появява необходимост от поръчка на гуми от складовете на производителите, времето за реализиране на поръчката може да бъде удължено и е зависимост от срока на доставка от склада на производителя. В такива случаи Магазинът ще информира Клиента за ориентировъчния период на доставка.  Ако продуктът не може да бъде доставен в срок от 30, Ивеа Фулда ЕООД се задължава да информира Клиента за това, след което клиента може да даде своето съгласие за удължаване срока на доставка. В случай, че клиента не потвърди по-дългия срок „Ивеа Фулда“ ЕООД, отказва направената поръчка.

5.4. Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване. Реализирането им зависи от номера на заявката. Ето защо Ви насърчаваме за подаване на заявки чрез Интернет страницата на Магазина, което гарантира автоматично издаване на номер.

5.5. В случай на продажба в рамките на промоция и разпродажба се определя ограничено количество стока и реализирането на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до момента на изчерпване на наличностите, и крайните срокове определени за тази форма на продажба.

5.6. Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на фактура и гаранция.

§6. Връщане на стоката

6.1. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Гумите не са монтирани и карани.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Ивеа Фулда ЕООД за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща):

 • на електронна поща: ivan_fulda@abv.bg
 • гр.Ямбол, ул. Дружба 49

6.2. Възстановяване на суми

В случай, че потребителят се откаже от договора, Ивеа Фулда ЕООД ще възстанови всички плащания, които е получилио, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира Ивеа Фулда ЕООД, за неговото решение за отказ от договора.

Ивеа Фулда ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. До момента на предаването на стоката от потребителя на Ивеа Фулда ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

6.3. Последствие от отказ

При влязъл в сила отказ, стоките и плащанията, получени от страните, трябва да бъдат върнати и възстановени.  Ако продуктите бъдат върнати в лошо състояние   ( гумите не трябва да са монтирани и карани), търговецът може да откаже да ги получи обратно, като в точи случай задържа платената цена и връща обратно стоката в срок от 3 работни дни.

  

При връщането се съставя констативен протокол, който удостоверява състоянието на върнатите стоки при получаването им от представител на Ивеа Фулда ЕООД.

  

§7. Промени в поръчките.

7.1. Клиентът има право да нанесе промени в поръчката си до момента на предаване на стоката от Магазина на куриерската фирма. Ако промяната се извърши след този момент, на Клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за доставка на коригираната поръчка.

За промяната, моля, свържете се с Магазина на посочените в Контакти номера.

§8. Начини на плащане

8.1. Плащането за стоката може да бъде извършено от страна на Клиента по следните начини:

8.2. В момента на получаване на стоката:

Наложен платеж: В този случай Клиентът плаща на куриера, доставил стоката. Доказателство за извършване на плащането на куриера е товарителницата, която придружава пратката.9.2. В случаите на някои малко популярни стоки или такива, доставяни по поръчка, ИВЕА ФУЛДА ЕООД си запазва правото за евентуално изискване на предплащане от страна на Клиента в размер на 30% от стойността на стоката. Напр.: При поръчка на гуми от склад на производителя, които не са налични в наш склад, Магазинът ще предложи на Клиента същият да заплати 30% от цената в аванс, преди доставката на стоката.В тези случаи се прилагат чл 25 от ЗДДС и чл 54 от ППЗДДС за възникване на данъчното събитие и изискуемост на данъка ДДС

8.3. Магазинът може да се договори с Клиента за други, специални условия и форми на плащане. В такъв случай са в сила условията и начините на плащане, упоменати в поръчката, потвърдена от страна на Магазина като приета за реализация и изпълнение на всички допълнителни изисквания, свързани с договорените условия или начини на плащане (както и плащане на вноски).

§9. Доставка

9.1. Стоката, поръчана в Магазина, се доставя до Клиента с помощта на куриерска фирма ОК ЕКСПРЕС

9.2. Времето за доставка включва:

Времето за подготовка на поръчката (окомплектоване на стоката, начин на плащане, издаване на документ за продажба, опаковане на пратката)

9.3. Декларираното от Куриера време на доставка на стоката на територията на България е от 2 до 3 работни дни. В извънредни случаи на доставка до по-отдалечени адреси и малки населени места, както и когато денят между потвърждението и доставката е празничен ден, времето за доставка може да се удължи до 3-4 дена.

9.4. При отсъствие на Клиента от адреса за доставка, куриерът се свързва с Клиента и уговаря второ посещение или друг начин за предаване на пратката.

9.5. В задълженията на куриера не влиза качването на пратката по етажи, особено на пратки с обща маса над 31 кг. В тези случаи пратката се доставя до входната врата на сградата на партерен етаж.

9.6. Преди да извършите плащане в брой на куриера, моля, проверете дали доставената стока съответства на подадената заявка за доставка. Проверяването на пратката при получаване е задължително условие за разглеждане на евентуални претенции на Клиента по отношение нарушаване на целостта или количеството на пратката по време на транспорта.

9.7. Когато плащате в брой на куриер при получаване на стоката, доказателството за извършване на плащането е товарителницата, прикрепена към пратката. Тя е свидетелство и за сключване на договор с Магазина. Фактурата се изпраща до клиента заедно с товарителницата при куриера. Съгласно ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, фактурата не се нуждае от подпис или печат.

9.8. Магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.

9.9. Поръчани Online, леки, бусови, джипови и товарни гуми, и доставени чрез куриерска фирма ОК ЕКСПРЕС, ще се връщат на Ивеа Фулда ЕООД след 48 часа, след като клиента е уведомен от и не е получил своята поръчка.

§10. Гаранция и рекламация на продукта

10.1 "Ивеа Фулда" ЕООД не е производител на предлаганата стока, а единствено търговец. Гаранцията, която се разглежда е предоставена от името на производителя и за негова сметка. Периодът на гаранция е 24 месеца от датата на закупуването на стоката за фабрично заводски дефекти.

10.2. Основание за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка, т.е. фактурата. При рекламация на стоката, Клиентът следва да се свърже с оператор, обслужващ Магазина, чрез:

 • контактната форма от интернет страницата;
 • електронна поща с адрес: ivan_fulda@abv.bg

След като изпратите информацията, моля, свържете се с Магазина на телефоните упоменати в секция Контакти за уговаряне на посещение на куриер, който да транспортира рекламираната гума до склад на „Ивеа Фулда” ЕООД, находящ се в гр.Ямбол, ул. Дружба 49.

10.3. Гаранцията се предоставя за период от 24 месеца от датата на покупка, но за не по-дълъг период от момента на износване на протектора, което се вижда от индикатора за износване на протектора (TWI). Гаранцията включва единствено дефекти по вина на производителя, т.е. фабрични дефекти. Едностранно или частично износена до стойността на TWI гума се смята за напълно износена и не подлежи на гаранция.

10.4. Гаранцията не обхваща дефекти, които са причинени от:

 • механична повреда (пробиване, прерязване);
 • електронна поща с адрес: ivan_fulda@abv.bg
 • неправилна експлоатация;
 • неправилен монтаж;
 • лошо техническо състояние на превозното средство.

10.5. Срокът за разглеждане на рекламацията е 30 дни от датата на приемане на рекламираната стока от страна на Магазина.

10.6. Рекламацията ще бъде призната във всеки случай при установяване на фабричен дефект (лошо изпълнение, дефекти на материала или дефекти на конструкцията). В случай на признаване на рекламация, Клиентът получава стока без дефекти.

10.7. Фирма "Ивеа Фулда" ЕООД не носи отговорност за загуба на време и неудобство, причинено по времето на престоя на автомобила, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта, както и за проведения процес на рекламация.

§11. Защита на личните данни

11.1. Личните данни, които Клиентите предоставят на Магазина, се обработват САМО И ЕДИНСТВЕНО от „Ивеа Фулда” ЕООД И НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

11.2. След подаване на заявка в Магазина, Клиентът изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Магазина и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора. Подаването на лични данни от страна на Клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от страна на Магазина. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.

11.3. Поверените лични данни се използват единствено за реализиране на договора.

11.4. Личните данни не се предоставят на други субекти за маркетингови цели.

11.5. Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании, които ще ви доставят стоките. Тези компании могат да използват Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели.

11.6. С приемане на общите условия и с ваше съгласие, ние може да използваме Вашия имейл адрес, за да ви изпратим нашия бюлетин, който можете да откажете по всяко време.

11.7. Поверените ни лични данни се съхраняват и защитават съгласно принципите, определени от действащите правни норми - Закон за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г. (Обнародван в ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002 г. с по-късни изменения).

11.8. Използване на бисквитки (Cookies)

На различни страници ние използваме "бисквитки", за да се позволи използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас "бисквитки" след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни "бисквитки" (Cookies) също се използват.

При едно друго посещение на нашия сайт те автоматично ще разпознаят, че сте били при нас и какви входове и настройки сте предпочели. Можете да се противопоставите на използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт.

§12. Заключителни разпоредби

12.1. Всички поместени на страниците на Магазина описания и технически данни на продуктите отговарят на информацията, подадена от производителя. Ние не носим отговорност за грешно подаване на параметри и характеристики на стоките или тяхната внезапна промяна от страна на производителя. Магазинът си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са примерни и служат за представяне на показаните в тях модели.

12.2. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване на страниците на Магазина с адрес: www.iveafulda.bg  и са валидни за неопределено време.

12.3. „Ивеа Фулда” ЕООД си запазва правото да променя настоящите „Общи условия“. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина. Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите „Общи условия“ се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.

12.4. За случаите, които не са регулирани от настоящите „Общи условия“, се прилагат съответните разпоредби на Българското законодателство и други закони и актове, имащи отношение към дейността и функционирането на Интернет Магазина.

12.5. За тези „Общи условия”, както и за всички правни отношения между „Ивеа Фулда” ЕООД и Клиента се прилага ГПК на Република България с изключение на Конвенцията на ООН за търговията.

Тези общи условия са валидни с публикуването им на сайта на 16.10.2017г.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

 1. Гума карана мека
 2. Гума спукана на път – магистрала и други
 3. Гума повредена вследствие от винтил
 4. Отремонтирана гума

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА:

 1. Времетраенето на гаранцията е две години от датата на закупуване на гумата.
 2. Правата, които призтичат от гаранцията, важат само за автомобила и не се предават на друг автомобил.
 3. Гаранцията покрива дефекти по гумата вследствие на пропуски от производителя или такива от материала.
 4. Гаранцията покрива:
  • 4.1 Гума с дълбочина на протектора до 80 %, коята се заменя с нова от същата марка и размер;
  • 4.2 Гума с дълбочина на протектора по – малка от 80% - възможна замяна, като клиента заплаща процента на износване;
 5. Фирмата не носи отговорност при механични повреди по гумите.
 6. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин на обезщетяване на потребителя е непропорцинолен, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат в предвид:
  • 6.1 Стойността на потребителската стока, ако нямаше липси на несъответствие.
  • 6.2 Значимостта на несъответсвието.
  • 6.3 Възможността да се предложи от потребителя друг начин на обезщетянае, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 7. Когато потребителската стока не съответсва на договора за продажба, продавачът е длъжен да я преведе в съответсвие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията на потребителя. След изтичането на срока потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгластно чл. 114. Привеждането на потребителската стокав съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързан с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителат може да иска и обезщетение за претърпение в следствие на несъответствието вреди. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
  • 7.1 Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  • 7.2 Намаляване на цената

  Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламация от потребителя. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил при рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл.115, е на лице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 8. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение межде продавача и потребителя за решаване на спора.

  Упражняването на правото на потребителя по чл. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.